Indre Østfold brann og redning IKSOverbrannmester Vidar Husa var i utgangspunktet skeptisk, men snudde i løpet av prosessen og stortrives på sin nye arbeidsplass. Fra v. brannmester Joe Atle Sæterbø, overbrannmester Vidar Husa og brannmester Geir Sjursen fra Askim brannstasjon. Foto Roy Larsen

Indre Østfold brann og redning IKS

Den 01.01.2016 ble Indre Østfold brann og redning IKS etablert. Sammenslåingen inkluderer Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker.

Roy Larsen, Tidsskriftet Brannmannen

Indre Østfold utgjør den nordlige delen av Østfold med grense til Akershus og Sverige. Regionen består av ti større og mindre tettsteder fordelt på de syv kommunene samt 800 km2 skogareal, utmark og dyrket mark, med innsjøer og vassdrag. Regionen har et samlet areal på 1306 km2 med en befolkning pr 01.01.15 på 50824.

Det er samlet 120 heltid og deltidsansatte fordelt over seks brannstasjoner der det kun er Askim som har dag kasernerte mannskaper. Det administrative er plassert i Eidsberg, der vil også forebyggende avdeling og feiere plasseres når lokalene er ferdig oppusset i 2016.

Ny brannsjef
Etter oppveksten i Kongsvinger med en stadig mer glødende interesse for brannyrket var det naturlig for Bjørn Stolt å søke jobb i det som den gang het Kongsvinger brannvesen der han gikk gradene fra konstabel til inspektør. I løpet av denne tiden tilbrakte Stolt et år som instruktør på Norges Brannskole. I 2014 tok Stolt steget opp som brannsjef i Eidskog brannvesen før han søkte nye utfordringer som brannsjef i det som skulle bli Indre Østfold brann og redning IKS.

Tidsskriftet Brannmannen møter brannsjef Bjørn Stolt i Mysen der de har tatt i bruk lokaler i byens Kulturtorg.
 – «Brannstasjonen er under totalrehabilitering slik at den blir tilpasset dagens krav og omorganisering», sier Stolt og byr på kaffe.

Stolt nikker bekreftende på spørsmålet om han synes overgangen er stor fra et forholdsvis lite korps til et stort IKS. Det er klart at dette blir en ny utfordring, men samtidig må jeg understreke at selv om oppgaven i utgangspunktet virker større er den på en annen side også lettere», sier Stolt. «Her har jeg langt flere dyktige medarbeidere å spille på til daglig. Det er flinke kollegaer i alle korps uansett størrelse, men det er en trygghet å ha støttende medarbeidere rundt seg under det daglige virke. Jeg trivdes som brannsjef i Eidskog, men jeg kunne ikke si nei til denne utfordringen», fortsetter Stolt.

Etableringsprosessen
 – «Selve etableringsprosessen av Indre Østfold brann og redning IKS var jeg i svært liten grad en del av», sier Stolt som ble ansatt 9.desember 2015 med oppstart på fulltid 09. mars 2016. «I etterkant ser jeg at jeg med fordel kunne ha deltatt på et langt tidligere tidspunkt, da dette ville gitt meg en mye bedre oversikt og innsikt. Dette momentet synes jeg det er verdt ¨ta med seg som et forbedringspotensial dersom man er i samme situasjon», sier Stolt.

Politisk vilje og god ledelse
 – «Det har vært gjort flere forsøk på sammenslåinger i Østfold gjennom de senere år», sier Stolt, «men denne siste prosessen som førte til etableringen har gått over ca. fire år. En av suksesskriteriene var at det var stor lokalpolitisk vilje til å etablere et slagkraftig brannvesen i regionen. Videre var det avgjørende å sørge for en god ledelse av prosessen. En ekstern aktør som ikke hadde noe med brannvesenet å gjøre, Åsmund Kobbevik viste seg å være et meget godt valg», fortsetter Stolt. «Da Kongsvinger brannvesen gikk inn i Glåmdal brannvesen IKS deltok jeg i prosessen som tillitsvalgt, noe som har gitt meg en forståelse for hvilke utfordringer man kan stå overfor. Med hensyn til råd til andre brannvesen i samme situasjon vil jeg fremheve viktigheten av å sette av nok tid. Alle steiner må snus. «Videre er det selvfølgelig viktig å ha en god ROS-analyse», sier Stolt.

ROS analyse
Risiko og sårbarhetsanalysen som blant annet ligger til grunn for sammenslåingsvedtaket er gjennomført på et overordnet nivå, samlet for de syv kommunene. Analysen slår fast at det av særskilte brannobjekter finnes 175 i kategori A, 43 i kategori B og 9 objekter i kategori C. Av spesielle utfordringer fordelt over ansvarsområde nevnes det flere boligfelt og hyttefelt der fremkommeligheten og tilgang på slokkevann er mangelfull. Likeledes nevnes det tett trehusbebyggelse med stor spredningsfare og 1890-gårder. De tyngste industribedriftene i regionen er Nortura Hærland i Eidsberg kommune, Gresvig AS og Glava AS i Askim kommune. Langs Glomma innen kraftkommunen Askim kommune ligger det tre store kraftstasjoner: Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma.

God informasjon og kommunikasjon
 – «Det er vel knapt noen overraskelse at jeg fremhever viktigheten av informasjon og god kommunikasjon under slike prosesser», sier Stolt. Det oppstår svært fort rykter, noe man kan unngå med god kommunikasjon. Det har blant annet versert rykter om nedleggelser av stasjoner og oppsigelser, noe som kan være svært ødeleggende under slike prosesser. Et bastant og ufravikelig krav fra første stund i denne prosessen har vært at stasjon og mannskapsstrukturen skulle være uforandret etter etableringen, og slik har det blitt», sier Stolt.

Lokale følelser
 – «Et moment som alltid vil være til stede ved sammenslåinger av brannvesen er lokale og svært ofte sterke følelser», sier Stolt. «Man kan tenke seg at man i mange år har jobbet i et brannvesen i en kommune der man også er født og oppvokst. Da er det naturlig og etter min mening svært positivt at man har sterke følelser og ikke minst stolthet overfor sitt lokale brannvesen, men sånn skal det jo være. Som brannsjef kan jeg ikke ønske meg noe bedre enn kollegaer som er stolte av arbeidsplassen sin, men nå ønsker jeg at de skal være stolte av Indre Østfold brann og redning IKS for det har de all mulig grunn til. Det er dette brannvesenet som er «oss» nå. Etter en runde på alle seks brannstasjoner der vi hadde en god kommunikasjon føler jeg meg trygg på at vi er på god vei til å nå denne målsetningen», sier Stolt.

Brannsjef Bjørn Stolt mener at det viktig at en nyansatt brannsjef kommer med og deltar i prosessen på et tidlig stadium. Foto Roy Larsen

Veien videre
– «Organisasjonskartet skal evalueres og vurderes og en rapport ventes å være ferdig i løpet av siste kvartal av 2016», sier Stolt.
– «Resultatet av denne blir selvfølgelig spennende å lese og samtidig forventer vi at dette skal bli et av verktøyene vi trenger for fremtidig utvikling. «Jeg ser virkelig fram til videreutviklingen av vårt samarbeid», fortsetter Stolt. «Blant annet så må vi gå nøye gjennom alle stasjoner for å se på muligheten for å etablere rene og urene soner etter dagens HMS-krav. Vi har også etablert en bil og utstyrsgruppe for å se på hva vi trenger og hvordan vi skal utnytte de ressursene vi samlet har på best mulig måte. Det er flere planer på skisseblokken og jeg ser fram til å jobbe fram nye ideer og veier i samarbeid med mine nye medarbeidere», avslutter Bjørn Stolt.

Nye jobber
«Brannmannen» tok en tur til Askim brannstasjon for å hilse på en av de som har måttet bytte jobb som følge av sammenslåingen. Den tidligere brannsjefen i Eidsberg Vidar Husa er i dag overbrannmester og kontaktperson for mannskapene på beredskap og øvelsesansvarlig i det nye brannvesenet. Husa, som undertegnede kjenner som en ekte ildsjel er som alltid like blid der han tar imot Brannmannens utskremte på stasjonens trimrom. «Sånn er det når man går fra en administrativ stilling og inn i beredskap», sier en svett og blid Husa der han går av tredemølla. «Fysikken må være på plass når man skal være en del av spydspissen i det praktiske beredskapsarbeidet.

På spørsmål om hvordan det føles å bytte jobb svarer Husa at «det føles faktisk bra. «Jeg stortrivdes som brannsjef i Eidsberg, men må samtidig si at jeg kunne til tider ønske meg å ha en daglig kontakt med kollegaer rundt meg og det har jeg så absolutt nå», sier Husa. «Jeg kommer nok ikke til å savne det faktum at man som brannsjef i en mindre kommune egentlig aldri har fri. I dag har jeg en mer rendyrket faglig hverdag med uniformerte og faglig dyktige kollegaer rundt meg hver vakt. Det skader heller ikke at jeg har beholdt lønna», smiler Husa.

Skeptiker
 – «Det er nesten litt morsomt at jeg trives så godt med situasjonen som jeg faktisk gjør», fortsetter Husa. «Jeg var nemlig i utgangspunktet en svoren motstander av IKS-samarbeid generelt. Hvilke faktorer som gjorde at jeg så drastisk skiftet mening var nok prosessen i seg selv og en svært god prosjektleder som var inkluderende og dyktig til å få folk med seg. Jeg satt selv i prosjektgruppa og følte at vi fikk gjennomslag for våre meninger og når prosjektet av ulike årsaker stoppet opp i seks måneder reiste tidligere brannsjef i Askim Per Fjeldstad, rådmannen i Trøgstad, prosjektleder og jeg rundt til kommunestyrene for å snakke oss inn på sporet igjen. Jeg følte at vi i stor grad var med på å forme det nye brannvesenet», sier Husa

Suksesskriterier
 – «Inkludering og god kommunikasjon er nok viktige momenter å ta med seg», sier Husa. «Det er avgjørende at alle får et eierforhold til prosjektet. Videre er det viktig å lytte til kollegaer som har vært gjennom tilsvarende prosesser selv. Brannsjef Nils Erik Haagenrud var en slik støttespiller som det var nyttig å lytte til».

Positiv
 – «Jeg er positiv og ser lyst på fremtiden til Indre Østfold brann og redning IKS», sier Husa. Jeg må også trekke fram den snart utbygde motorveien E 18 som går gjennom seks av kommunene. Denne gjør avstandene mindre og utrykningstiden kortere».

 

Kjøretøyoversikt:
Mannskapsbiler: 11
Tankbiler:          5
Høyderedskap:   1
Båter:               5
Kommandobiler: 4
Feierbiler:          8

Gjennomsnittlig samlet utrykningsstatistikk:
Brann i bygning:         31
Pipebrann:                 36
Skogbrann:                5
Bilbranner:                 24
Unødige alarmer:        257
Trafikkulykker:           86

 

COMMENTS