Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver

Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Om stillingen

Ved Nord Universitet Handelshøgskolen er det ledig prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Nord beredskapsledelseslab NORDLAB i Bodø. Stillingen vil være knyttet til arbeidet med å bygge opp NORDLAB som en sentral fagressurs for næringsliv, offentlige virksomheter, offentlig forvaltning og institusjoner som arbeider med sikkerhet og beredskap.

Handelshøgskolen ved Nord universitet har en betydelig satsing rettet mot næringsvirksomhet i nordområdene, med spesiell fokus på sikre operasjoner og god beredskap. NORDLAB er bygd for å kunne teste ut ulike operasjonsmønstre og å øve på beredskaps- og kriseledelse på alle nivå. NORDLAB er tilrettelagt for bruk i våre bachelor og mastergradsprogrammer, og i etter- og videreutdanningsprogram. NORDLAB brukes også i forskning og for uttesting av nye verktøy knyttet til sikkerhets- og beredskapsledelse. NORDLAB er knyttet opp i avanserte simulatornettverk gjennom Maritim Campus Nord og gjennom European Maritime Universities Simulator Network (EMSN).

Rådgiveren vil ha et faglig koordineringsansvar og vil sammen med det øvrige teamet i NORDLAB ha ansvaret for å utvikle og gjennomføre testopplegg, gjennomføre kurs, trening og øvelser for personell i bedrifter og offentlige institusjoner, gi veiledning til studenter og legge til rette for forskningsaktiviteten ved NORDLAB.

Stillingen er for 2 år med mulighet for forlengelse.

Saksutredning personal

Stillingen innebærer

 • Teamarbeid i et innovativt fagmiljø
 • Oppfølging av studenter og andre kursdeltakere under trening og øving
 • Initiering og gjennomføring av kurs, trenings og øvingspakker i samarbeid med kunder
 • Deltakelse i testprosjekter knyttet til simulatorteknologi og ledelsesverktøy
 • Deltakelse i oppbygging av en nettverksorganisasjon for NORDLAB knyttet opp mot eksisterende sentra og avdelinger ved Nord universitet
 • Nettverksbygging mot nærings- og samfunnsliv med operasjoner i nordområdene,  mot det sivile beredskapsapparatet samt Forsvaret
 • Deltakelse i markedsføring og profilering av aktivitetene i NORDLAB
 • Utvikling av og ivaretakelse av relasjoner knyttet til nasjonale og utenlandske fagmiljø i samarbeid med øvrig fagstab

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en erfaren, kreativ og samarbeidsorientert person med høyere utdanning tilsvarende mastergradsutdanning og ledererfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Fagkoordinatoren bør:

 • ha meget gode samarbeidsevner
 • ha erfaring med å jobbe i tette fagteam
 • ha gode engelskkunnskaper
 • ha arbeidet med kursing, trening og øving innen kriseledelse
 • ha erfaring med simulatorer i trening og øvingsøyemed
 • ha administrativ erfaring
 • være resultatorientert
 • kunne representere NORDLAB og Universitetet nasjonalt og internasjonalt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver normalavlønning 490 900 – 579 300 eller 1364  seniorrådgiver normalavlønning 548 200 – 623 900. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

For nærmere informasjon, ta kontakt:

 • Professor Odd Jarl Borch, tlf. 90192674 
 • Dekan Erlend Bullvåg, tlf 906 49591

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 24.6.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079697

Søknadsfrist: 24.6.2018

For å søke, klikk her. 

COMMENTS