Brannmester/Overbrannmester

Brannmester/Overbrannmester

Vår brannmester slutter for å tiltre ny stilling utenfor virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder beredskap. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen, og som eksempel på noen av oppgavene kan nevnes (det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen):
 – Påse at beredskapsstyrken til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, godkjenne bytte av vakt,
innkalle personell til overtid eller ekstravakt, utarbeide årlige vakt-, turnus- og ferielister mv.
blant annet ved bruk av elektronisk planleggings- og tidsregistrerings-program
–  Utarbeide årlige overordnede øvingsplaner for beredskapsstyrken og følge opp utarbeidelse
og gjennomføring av øvelser i vaktlag og grupper av beredskapsstyrken
– Utarbeide årlige testgrunnlag for ansatte i beredskapsstyrken samt påse at tester
gjennomføres etter oppsatt plan, herunder å sørge for at nødvendige tiltak iverksettes for
lukking av kompetanseavvik som avdekkes
Oppfølging av elektroniske systemer og programmer benyttet av beredskapsavdelingen,
herunder avvikshåndtering og Vision boss, BRIS.
– Veiledning av medarbeidere i systemer og løsninger hvor brannmester/overbrannmester har kompetanse.
– Utarbeide objekt og innsatsplaner i samarbeid med forebyggende avd.
– Være utrykningsleder på vaktlag ved Sogndal stasjon
– Bidra til erfaringslæring etter hendelser og øvelser
– Være instruktør på interne og eksterne kurs
– Daglig ansvar for oppfølging av stasjonene, biler og materiell
– Være pådriver og selv delta aktivt i brannvesenets forebyggende arbeid
– Etterleve og sørge for at mannskapene har kunnskap om interne instrukser og prosedyrer.
– Avhengig av kvalifikasjoner mv vil det kunne være muligheter for på sikt å gå inn i rollen som overordna vakt og NK beredskap

Kvalifikasjoner:
Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til utrykningsleder deltid, eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse.
Må ha betydelig relevant erfaring fra brannvesen.
Plettfri vandel.
Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Må ha gode datakunnskaper.
Må ha gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk.
Må ha førerkort kl. C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).
Søkere må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere, samt være
svømmedyktig.

Av utdanning vil følgende bli vektlagt:
Praktisk/tekniske utdanninger innenfor bil, mekanisk, elektro, mv
Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder/emner innen beredskap, risiko-
og ledelse er ønskelig.

Personlige egenskaper
Må ha gode leder- og samarbeidsegenskaper.
Må være strukturert
Praktisk anlagt og istand til å gjøre enklere vedlikehold på biler og materiell
Må ha evne til å motivere og inspirere i team.
Må kunne arbeide både selvstendig og i team.
Må være rettferdig, empatisk og løsningsorientert.
Må vise initiativ, interesse og ha gode beslutningsevner. Vise vilje til utvikling både på egne
vegne og for organisasjonen.
Være flink til å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.
Må ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
Må være lojal, utadvendt, ryddig og tydelig.
Må være en relasjonsbygger innad på beredskapsavdelingen, og mot andre avdelinger og
samarbeidspartnere.
Må være et forbilde som kan identifiseres med brannvesenet- verdigrunnlag. Fronte
brannvesenet utad på en positiv måte.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Mulighet til å bidra til at liv og verdier reddes gjennom en samfunnsviktig jobb.
Variert og meningsfylt arbeid.
Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
Mulighet for faglig utvikling.
Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.
Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i et brannvesen under utvikling
Lønn etter gjeldende regelverk
Gunstige pensjonsbetingelser,medlemskap i KLP

For spørsmål om stillingen kontakt leder beredskap/Varbrannsjef Olaf Mørch på tlf.
91586822 eller Brann- og redningssjef Vidar Trettenes på tlf. 90037256

Søknad på stillinga skjer gjennom å nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på www.sogndal.kommune.no. Sjå elles www.sognbrann.no

Søknadsfrist 15 desember.

COMMENTS